МІСІЯ, ВІЗІЯ, СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ, ЗВІТИ
MISSION, VISION, STRATEGIC DIRECTIONS, REPORTS
МІСІЯ
Громадська організація «Культурний Проект» — це організація, що адвокатує культуру та розбудовує потужні спільноти довкола гуманітарних знань на рівні:
 • Групи, що гуртується навколо створення місцевого культурного продукту та регулює баланс між ним та глобальним продуктом.
 • Міста з контентом і глядачем, які утворюють локальні спільноти культурної взаємодії. Місто сприяє створенню й ревіталізації майданчиків для різних типів культурних подій та орієнтується на людей різних можливостей.
ВІЗІЯ
Суспільство, в якому культура стає інструментом комплексних змін на рівні особистості, родини, спільнот та держави.
Суспільство, в якому цінність культури не викликає сумнівів (Суспільство, в якому цінують культуру):
 • людина, що відкрита до нових знань та цікавиться культурними подіями,
 • сім’я та спільнота, які свідомо обирають культурні продукти для дозвілля,
 • муніципальні та державні органи влади, які активно сприяють створенню та підтримують локальні культурні продукти
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ
 • Освітня підтримка культурних подій
 • Запрошення лекторів, художників, режисерів та експертів, які працюють за межами України
 • Відкриті системні лекторії
 • Навчання вчителів
 • Навчання художників
MISSION
Cultural Project — organization that advocates culture and builds powerful communities around the humanities at the level of:
 • Community built around the creation of local cultural product and regulating the balance between local and global product
 • City, having a local cultural context and audience creating in their turn local communities of cultural interaction. The City favors creation and revitalization of platforms for different types of cultural events targeting people with different background and abilities.
VISION
A society in which culture becomes an instrument of complex change at the level of personality, family, communities and state.
A society in which the value of culture is beyond doubt:
 • A person who is open to new knowledge and is interested in cultural events,
 • Family and community who consciously choose cultural products for leisure
 • Municipal and state authorities that actively contribute to the creation and support of local cultural products
STRATEGIC DIRECTIONS
 • Bringing professional communities together: work with professional environment
 • Educational support: public comprehensive lecture courses, audience development, comprehensive primary and secondary school education in the humanities
 • Interdisciplinary educational programs: schools for media artists