ВІЛЬНИЙ ЛЕКТОРІЙ. ПРЕПАРУЄМО ІДЕОЛОГІЮ: ЯК МИСЛИТИ ЗА МЕЖАМИ МАТРИЦЬ
PUBLIC LECTURES. MAKING A PREPARATION OF IDEOLOGY: HOW TO THING BEYOND MATRIXES.

ВІЛЬНИЙ ЛЕКТОРІЙ. ПРЕПАРУЄМО ІДЕОЛОГІЮ: ЯК МИСЛИТИ ЗА МЕЖАМИ МАТРИЦЬ.

Мета цього курсу – пошук власних ідеологічних маркерів, розуміння того, яким є уявлення людини про світопорядок і відношення між людьми і як це вкладається у наявні ідеології чи, навпаки, закладається ззовні у людину політичними ідеологіями, класичними чи не дуже.

PUBLIC LECTURES. MAKING A PREPARATION OF IDEOLOGY: HOW TO THING BEYOND MATRIXES.

The purpose of this course is to find your own ideological markers as well as an understanding of what is a man’s perception of the world order and the relationship between people and how it fits in existing ideology or, quite the opposite, is laid out from the outside by political, classical and unclassical ideologies etc.

Чому навчимо слухачів:
-Розуміти, як ми думаємо, які маємо стереотипи і як їх уникати
-Відслідковувати ідеологічні тренди у сучасній поп-культурі на різних рівнях
-Розуміти, як ідеології стають “попсовими” і як вони споживаються у культурі консьюмеризму
-Вести дискусію, а не емоційну суперечку
-Знаходити потрібну аргументацію
Основні завдання курсу:
– розглянути різні традиції осмислення дійсності, які людство виробило протягом своєї історії;
– дослідити ці традиції як особливі методології пізнання реальності;
– навчитися аналізувати взаємодії людей у соціумі крізь призми різних підходів – від психології та економіки до релігії та езотерики;
– виробити індивідуальну культуру мислення, що означає навчитися неупереджено осмислювати соціальну реальність та складати для себе власну картину людської дійсності.   
В основі методики викладання лежать два принципи:
1) залучення аудиторії до обговорення матеріалу та постійна можливість пов’язати його із наявним в учасників курсу знанням; для цього кожне заняття включає в себе вправи та розгорнуті питання до обговорення для залучення аудиторії;
2) у ролі емпіричного матеріалу опрацьовуватимуться як «продукти» культури високої і «класичної», так і матеріали сучасної масової культури, що дозволить розширити спектр аналізованих проявів різних культур мислення в історичному розрізі і у світі сучасності.

Зібрані кошти будуть використані на оплату гонорарів лекторам та забезпечення комфортного лекційного приміщення.
What shall we teach to our students:
– to understand how we think, what stereotypes we have and how to avoid them
– to explore ideological trends in contemporary pop culture at different levels
– to understand how ideologies become “pop” and how they are consumed in the culture of consumerim
– to hold a discussion, not an emotional dispute
– to find the necessary argumentation

Key tasks of the course:
– to consider different traditions of reality comprehension that humanity has developed during its history;
– to study these traditions as special methodologies of reality cognition;
– to learn how to analyze the interactions of people in society through the prism of different approaches – from psychology and economics to religion and esotericism;
– to develop an individual culture of thinking, which means to learn to interpret the social reality impartially and to create one’s own picture of human reality.

The teaching methodology is based on two principles:
1) the involvement of audience in discussion of the material and a permanent opportunity to associate it with knowledge of the course participants; for this, each class comprises exercises and detailed questions for discussion in order to attract the audience;
2) the empirical material to be used will be the “products” of the high and “classical” culture, as well as materials of modern mass culture, which will expand the range of analyzed manifestations of different cultures of thought in the historical and contemporary world.

The obtained funds will be used to pay lecturer fees and provide a comfortable lecture room.